Общи условия

ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между “1 ЕЙМ” ЕООД, ЕИК 207220022 , със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Чучулига 8, ех.Б, ет.3, ап.13 наричано по-долу за краткост Доставчик, и клиентите, наричани по-долу Ползватели, на Платформата за електронна търговия momsfirst.bg, наричана по-долу Платформата. 

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на Доставчика: “1 ЕЙМ” ЕООД, ЕИК 207220022 

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Чучулига 8, ех.Б, ет.3, ап.13

Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. София, ул. Чучулига 8, ех.Б, ет.3, ап.13

Данни за кореспонденция: гр. София, ул. Чучулига 8, ех.Б, ет.3, ап.13

Вписване в публични регистри: ЕИК 207220022 

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни.

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, уебсайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ 4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 уебсайт: www.kzp.bg

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА 

Чл. 3. Mom’s first e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет https://momsfirst.bg, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в Платформата стоки, включително следното:

  • Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

  • Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Платформата;

  • Да извършват плащания във връзка със сключените договори чрез Платформата, чрез предоставените начини и инструменти в Платформата;

  • Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в Платформата;

  • Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в Платформата;

  • Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на Платформата;

  • Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. Доставчикът в Платформата организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право, критерии и условия. 

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Доставчика в Платформата договор за покупко-продажба на стоките, на адрес https://momsfirst.bg. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в Платформата. (2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в Платформата се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в Платформата стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Доставчика в Платформата. (3) Ползвателите заплащат на Доставчика на Платформата възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в Платформата и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в Платформата. (4) При използване на услугата за заявяване на интерес и поръчка на стоките, които не са в наличност в Платформата към датата на поръчка, Ползвателите се съгласяват с условията на продажба, а именно: да заплатят само с карта избраните от тях стоки и да ги получат само при достигане на обявената бройка за производство в срок не по-дълъг от 90 работни дни; Ползвателите се съгласяват с условията и след изпращане на обозначените в Платформата данни за заявяване на интерес за поръчка, като в този случай не заплащат услугата.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът в Платформата се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия. (2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на поръчка.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 7. (1) За да използва Платформата за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе данни, за да се легитимира и получи направената от него поръчка, с което се счита, че е приел настоящите общи условия. (2) С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на бутона „Поръчай“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. (3) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя поръчка по електронна поща. Между него и Доставчика възникват договорни отношения. (4) При извършване на поръчката Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в поръчката си.

ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. (1) Ползвателите използват интерфейса на страницата на Доставчика в Платформата, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в Платформата стоки. 

Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките в Платформата по следната процедура: (1) Влизане в системата за извършване на поръчки в Платформата. (2) Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчика в Платформата стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка. (3) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Ползвателя като страна по договора. (4) Предоставяне на данни за извършване на доставката. (5) Избор на способ и момент за плащане на цената. (6) Потвърждение на поръчката.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка. (2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки. (3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя. 

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката по отношение, на които упражнява правата. 

Чл. 12. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка. 

ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в Платформата са определени в профила на всяка стока в Платформата. (2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в Платформата в профила на всяка стока в Платформата. (3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, не включени в цената на стоките, се определя от Доставчика в Платформата и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба. (4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством механизмите в Платформата. (5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й в Платформата, преди сключването на договора за покупко-продажба. (6) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на Платформата или по електронна поща. 

Чл. 15. (1) Потребителят се съгласява, че доставчиците в Платформата имат право да приемат авансово плащане за сключените с Потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка. (2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика в Платформата цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им. 

Чл. 16. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в Платформата на адрес https://momsfirst.bg и в Приложение 1 към тези общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на https://momsfirst.bg и в Приложение 2 към тези общи условия. (2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

  • за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно, когато договорът предвижда задължение за потребителя да плати, и изпълнението е започнало с изричното предварително съгласие и потвърждение на потребителя, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;

  • за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

  • за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания 

  • за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

  • за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

  • за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

  • за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи, или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката, включително и кодове за активиране на лицензи на софтуер, функции в софтуер или виртуални средства за разплащане.

  • за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания.

(3) Когато доставчикът в Платформата не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в Платформата на адрес Приложение № 1 към тези общи условия. (4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с разходи за потребителя. (5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 4, освен в случаите, когато потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика. (6) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика в Платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1. (7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен в Платформата и в Приложение № 1 към тези общи условия. (8) Когато доставчикът в Платформата не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя, докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това кое от двете се е случило по-рано. (10) Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид. (11) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се, че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката. 

Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика в Платформата. (2) В случай че Потребителят и Доставчикът в Платформата не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика в Платформата. (3) Ако Доставчикът в Платформата не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 19. (1) Доставчикът в Платформата може да организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок. (2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването в разумен срок.

Чл. 20. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика в Платформата. (2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика в Платформата съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци. 

Чл. 21. Доставчикът в Платформата не се задължава да осигури необходимия сервиз за стоката.

Чл. 22. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата на търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона за защита на потребителите.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 23. (1) Доставчикът в Платформата предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни. (2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът в Платформата ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията. (3) Доставчикът в Платформата има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това. (4) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на Платформата има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя в електронния магазин на Доставчика в Платформата. (5) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на Платформата има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в Платформата. 

Чл. 24. (1) Във всеки момент Доставчикът в Платформата има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.  

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 25. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на Платформата, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели. (2) Доставчикът в Платформата и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи: А) след изричното му уведомяване от Доставчика в Платформата и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или Б) след публикуването им на сайта на Доставчика в Платформата и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля; В) с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика в Платформата. (3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в Платформата във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него. 

Чл. 26. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://momsfirst.bg заедно с всички допълнения и изменения в тях.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 27. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в Платформата се прекратяват в следните случаи:

  • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

  • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

  • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

  • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

Чл. 28. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва Платформата в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия. 

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 29. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в Платформата и Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни, или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 30. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи. 

Чл. 31. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица. (2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на https://momsfirst.bg и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика. (3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което Платформата не е била достъпна поради непреодолима сила. (4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в Платформата.

Чл. 32. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и ако от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия. (2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя. 

ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл. 33. (1) Ползвателят и Доставчикът в Платформата се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение на договора и тези общи условия. (2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др. 

Чл. 34. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в Платформата и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор. 

Чл. 35. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор. 

Чл. 36. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България. 

Чл. 37. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 01.12.2020 г. 

Приложение № 1 – Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До (името на търговеца, неговият географски адрес ):– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга* – Поръчано на*/получено на* – Име на потребителя/ите – Адрес на потребителя/ите – Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия) – Дата * Ненужното се зачертава. 

Приложение  2 – Информация относно упражняване правото на отказ от договора 

Стандартни указания за отказ:

Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на контактните данни, посочени на https://momsfirst.bg за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или електронна поща).

Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт https://momsfirst.bg. 

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването по посочена от вас банкова сметка; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.

Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това кое от двете събития е настъпило по-рано. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга.

Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Политика за защита на личните данни

Уебсайтът “https://momsfirst.bg” (Платформата) е собственост на “1 ЕЙМ” ЕООД (Фирмата) с БУЛСТАТ номер: 207220022 , регистрирана спрямо законодателството на Република България.

Платформата  осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 01 октомври 2015 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Ние уважаваме Вашата конфиденциалност и се ангажираме със защитата на личните данни, които ни предоставяте. В тази връзка, бихме искали да споделим с Вас принципите, които формират нашата политика.

В Платформата се събира определена информация. Този документ („Политика за защита на личните данни“) описва нашите политики и процедури, регламентиращи събирането и обработването на тази информация, която идентифицира индивидуален ползвател и може да бъде използвана за контакт с него („Лични данни“, „Лична информация“).

Тази политика е валидна само по отношение на услугата, която предоставяме и не следва да се прилага за никой уебсайт на трети страни или услуги.

Нашите данни за контакт са:

“1 ЕЙМ” ЕООД

E-mail: info@mоmsfirst.bg 

Уебсайт: https://momsfirst.bg

Контрол върху нашите дейности, свързани с лични данни, упражнява следният административен орган:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Адрес: София 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов” 15

Тел: + 359 2 915 35 18

Факс: + 359 2 915 35 25

Ел. поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уебсайт: www.cpdp.bg

Събиране на лична информация

Ние събираме лична информация, за да отговорим на Вашите искания, които могат да включват: получаване на информация във връзка с продукт, регистрация за имейл бюлетин и други, свързани с мисията на платформата.

Събираме следната лична информация от Ползвателите:

Директно чрез уебсайта: име, фамилия и електронна поща при желание да ги предоставите, оставяйки коментар, записвайки се за онлайн бюлетин или попълвайки формуляр за контакт.

Посредством Google Analytics и Facebook Pixel – данни за трафика и поведението на Ползвателите.

Възможно е да изискаме и допълнителна информация, но само при изрично позволение от Ваша страна или в случай, че тази информация е необходима за изпълнението на услугата, която сте заявили. Вие сте единствен притежател на Вашата лична информация.

Използвайки нашата Платформа, вие изрично се съгласявате Вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани от нас, като същевременно с това гарантирате тяхната точност и достоверност. Вие също така декларирате, че сте били информирани за типа лични данни, които събираме и обработваме, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за Вашето право на достъп, коригиране или изтриване на събраните лични данни.

Употреба на вашите лични данни

Ние използваме вашите лични данни, за да ви предоставим възможност за достъп до Платформата и да ви предлагаме допълнителни услуги и продукти, за да ви предоставим цялостно обслужване и да ви предоставим услугата, която очаквате.

Вие имате право:

Да получите файл, съдържащ всички ваши лични данни, които съхраняваме.

Да откажете вашите лични данни да бъдат използвани от нас.

Да поискате коригиране на своите лични данни.

За да упражните описаните по-горе свои права, можете да се свържете с нас на info@momsfirst.bg. 

Ние бихме могли да използваме Ваша информация, за да създадем обобщена статистика, която е анонимна, както и за да извършим базиран на нея статистически анализ.

Съхранение на данни от трети страни

Използваме услуги на трети страни, за да поддържаме Платформата онлайн, да подобрим нейната работа и да управляваме по-добре предоставяната услуга. Възможно е някоя от тези услуги да съхранява данни на сървър, който се намира извън територията на Република България.

SuperHosting

Уебсайтът, включително и всички събирани посредством него данни, се намира (хоства) на сървър на „superhosting.bg“  СуперХостинг.БГ ЕООД . Тук можете да видите пълна информация за компанията и нейната политика за защита на личните данни.

Google Analytics

Ние използваме Google Analytics за събиране на статистическа информация за Ползвателите на Уебсайта, като например уебсайта, от който идвате на нашия Уебсайт, държавата, в която се намирате, Вашия език, онлайн поведение, браузъра, който използвате, мрежата и т.н. Тази информация не включва лични данни и не можете да бъдете идентифицирани посредством нея. Ние събираме посочените данни, за да анализираме какъв тип Ползватели посещават Уебсайта и как го използват, което ни помага да персонализираме Услугата. 

Можете да откажете използването на Вашите данни от Google Analytics, посредством приставката Google Analytics opt-out browser add-on за JavaScript на Google Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js). Ако искате да се откажете, моля изтеглете и инсталирайте приставката за Вашия уеб браузър.

Съгласявайки се да използвате Услугата, Вие изразявате своето изрично съгласие за използване от нашата страна на Google Analytics на Уебсайта, включително Display Advertising, и декларирате, че Ви е била дадена възможност да се откажете от Google Analytics.

Тук можете да видите пълна информация за компанията и нейната политика за защита на личните данни.

Facebook Pixel

Използваме Facebook Pixel, за да събираме статистическа информация за посещенията на сайта, която ни е необходима за подобряване на изпълнението на мисията на Платформата чрез предоставяне на онлайн услуги и информация в подходящото време, на заинтересовани от тях хора.

Тук можете да видите пълна информация за компанията и нейната политика за защита на личните данни.

WordPress

Уеб сайтът работи със система за управление на съдържанието WordPress. Тук можете да видите пълна информация за компанията и нейната политика за защита на личните данни.

Услуги за архивиране

Използваме услуги за архивиране, които периодично съхраняват пълно копие на съдържанието на уеб сайта, включително лични данни, които сте ни предоставили, на външни сървъри. Това е необходимо, за да можем да възстановим работеща версия на уеб сайта в случай на срив. Услугите за външно съхранение на данни са:

One Drive – пълна информация за компанията и нейната политика за защита на личните данни.

Услуги за споделяне в социални медии

Предоставяме бутони за лесно споделяне на нашите публикации в популярни социални мрежи. Тези бутони са необходими, за да можем да осигурим възможност за споделяне на материалите, които публикуваме. Възможно е те да събират статистическа информация за Ползвателите на Уебсайта, като например уебсайта, от който идвате на нашия Уебсайт, държавата, в която се намирате, Вашия език, онлайн поведение, браузъра, който използвате, мрежата и т.н. Тази информация не включва лични данни и не можете да бъдете идентифицирани посредством нея.

Употреба на „бисквитки“ и други проследяващи технологии

Ние използваме “бисквитки”, за да събираме определена информация от всички Ползватели, включително и от нерегистрирани посетители на сайта, които не използват услугите, предоставяни от нас. Бисквитките представляват поредица от данни, които нашата система изпраща към Вашия компютър и впоследствие използва, за да идентифицира Вашия компютър, когато се върнете отново на Уебсайта.

Бисквитките предоставят информация за употребата на Услугата и потребителски данни, които ние бихме могли да използваме, за да персонализираме Вашето потребителско изживяване, както и да проследим модели на потребителски трафик. Например, когато се връщате на Уебсайта, бисквитките Ви идентифицират и подтикват Уебсайта да попълни Вашето потребителско име (без паролата), за да улесни достъпа до Вашия профил. Бисквитките също така ни позволяват да напомняме за Ваши предходни дейности и да Ви предлагаме подобни услуги и продукти. Също така, ние използваме информация, събирана чрез бисквитки, за да разработваме статистически анализи за използването на Услугата, като например времето, което Ползвателите прекарват на Уебсайта и страниците, които посещават най-често. Тези обобщени статистически данни не включват лична информация.

Защита на лични данни

Ние гарантираме сигурността на данните, които ни изпращате, с индустриално стандартизирани физически, електронни и управленски процедури. Когато е целесъобразно, ние използваме SSL-кодиране, за да подобрим сигурността на предаване на сензитивни данни. Вътрешно данните се съхраняват на контролирани сървъри с ограничен достъп. Вашата информация може да се съхранява и обработва на определени локации, където се намираме ние, в строго съответствие с приложимото законодателство за конфиденциалност и защита на личните данни.

Предоставяне на лични данни на трети страни

Ние не сме и няма да разкриваме Вашите лични данни на трети страни. Изключение правят случаите, при които разкриването се изисква от закона, поради значим обществен интерес или за установяването, упражняването или защитата на права по съдебен ред, напр. когато определена информация се предоставя на адвокати, агенции за събиране на вземания, митници или други държавни органи, или на правоприлагащи органи за справяне с потенциални нарушения, други нарушения на договора или незаконно поведение. Ние също така можем да разкрием информация, изискуема по съдебен ред или по друг законов начин, или с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.

Връзки към електронни страници на трети страни

Услугата, както и материали на трети страни, които са публикувани на Уебсайта, съдържат връзки към, и могат да ви позволят да посетите други електронни страници („Електронни страници на трети страни“). Ако решите да посетите някоя от тези страници на трети страни, като „кликнете върху“ връзка или се придвижите към страница на трета страна,  вие ще бъдете пренасочени към страницата на съответната трета страна. Фактът, че ние предоставяме връзка към дадена електронна страница чрез Услугата или ви предлагаме възможност да взаимодействате с, или да предоставяте лична информация на трета страна, не е гаранция, позволение или представяне на нашата принадлежност към въпросната трета страна и не следва да бъде разглеждан като съгласие с техните политики и практики за защита на личните данни и информационна сигурност.

Достъп и корекция на лични данни

Вие можете да достъпвате, коригирате, изменяте или изтривате части от Вашите лични данни, като подадете заявка за това на info@momsfirst.bg. Ние ще запазим Вашите данни толкова време, колкото е необходимо за предоставянето на услугите ни или дотогава, докато ни задължава законът. След това Вашите данни ще бъдат изтрити.

Изменение на тази политика за защита на личните данни

Тази Политика за защита на личните данни може да бъде изменяна едностранно от наша страна, за което ние ще уведомим по подходящ начин всички Ползватели на Услугата. Вие се съгласявате, че всяко допълване и изменение на тази Политика ще има действие спрямо Вас след уведомяване от наша страна и ако не заявите в 7-дневен срок, че я отхвърляте.

Ако не се съгласявате с промените, можете да преустановите използването на Услугата. Вие се съгласявате, че всички изявления от Платформата, във връзка с изменението на тази Политика ще бъдат изпращани на Вашата електронната поща, използвана за регистрация за Услугата или чрез публикуване на подходящо място на Уебсайта.

Дата на влизане в сила: 01.12.2023

Количка